Regulaminy

Regulamin biblioteki

1.   Biblioteka szkolna udostępnia bezpłatnie zbiory uczniom, nauczycielom i innym pracownikom szkoły oraz rodzicom uczniów w czasie określonym harmonogramem pracy biblioteki.

 2.      Ze zgromadzonych w bibliotece zbiorów można korzystać:

- wypożyczając je do domu,

     - czytając lub przeglądając na miejscu (księgozbiór podręczny, czasopisma oraz
        część książek popularnonaukowych),

     - wypożyczając lub przeglądając w pracowniach przedmiotowych (komplety przekazane
        do pracowni).

3.   Jednorazowo można wypożyczyć trzy książki na okres miesiąca. Jeśli nikt nie czeka na daną pozycję, można przedłużyć okres wypożyczenia.

4.      Wypożyczone książki należy chronić przed zniszczeniem i zagubieniem.

5.   W przypadku zniszczenia lub zagubienia książki czytelnik musi odkupić taką samą albo inną wskazaną przez nauczyciela bibliotekarza pozycję o wartości odpowiadającej aktualnej cenie książki zagubionej (zniszczonej).

6. Za komplety książek przekazanych do pracowni przedmiotowych odpowiadają nauczyciele wypożyczający komplety, którzy podpisują się na liście książek wypożyczonych jako komplet przy wypożyczeniu i przy zwrocie.

7.     W bibliotece należy zachowywać się cicho i kulturalnie, nie spożywać posiłków oraz napojów.

8.    Wszystkie wypożyczone książki i inne materiały należy zwrócić do biblioteki przed końcem roku szkolnego (w terminie wyznaczonym przez nauczyciela bibliotekarza).

9. Czytelnicy, którzy zwrócili wszystkie książki do biblioteki końcem roku szkolnego (z wyjątkiem klas ósmych) mogą wypożyczyć dowolną ilość książek na okres wakacji w ramach akcji „Zaczytane wakacje”.

10. Czytelnicy opuszczający szkołę zobowiązani są do zwrotu wypożyczonych książek i innych materiałów.

11. Uczniom biorącym systematyczny udział w pracach biblioteki oraz najlepszym czytelnikom  
mogą być przyznane nagrody na koniec roku szkolnego.

      12. Zasady wypożyczania podręczników zawarte są w odrębnym regulaminie wypożyczeń.Regulamin korzystania z komputera w bibliotece

Szkoły Podstawowej nr 2 w Ligocie


1. Z komputera w bibliotece szkolnej mogą korzystać uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 w Ligocie oraz pracownicy Szkoły.

 
2. Komputer w bibliotece służy do samodzielnego wyszukiwania informacji w celach naukowych, dydaktycznych i edukacyjnych. Nie można go wykorzystywać do prowadzenia prywatnej korespondencji, gier i zabaw.


3. Internet służy jedynie do celów edukacyjnych (np. pisanie referatów, rozszerzanie wiedzy przedmiotowej, gromadzenie informacji do konkursów, olimpiad przedmiotowych).

 
4. Korzystać można tylko z zainstalowanych programów. Zabrania się instalowania innych programów
i dokonywania zmian w już istniejących oprogramowaniach.


5. Praca przy komputerze możliwa jest po otrzymaniu zgody nauczyciela bibliotekarza.


6. Jednorazowo można korzystać z komputera do 45 minut.

 
7. Przy stanowisku mogą znajdować się 2 osoby pracujące w ciszy i nie zakłócające rytmu pracy biblioteki.

 
8. Uczniowie mają prawo do korzystania z komputerów poza swoimi godzinami lekcyjnymi.

9. Użytkownicy zobowiązani są do wpisywania się do rejestru osób korzystających z komputera.


10. Zabronione jest korzystanie z komputera w celach zarobkowych, wykonywania czynności naruszających prawa autorskie twórców lub dystrybutorów oprogramowania i danych.


11. Nie wolno wykonywać żadnych połączeń technicznych bez zgody bibliotekarza (np. włączać i rozłączać kabli zasilających, wyłączać komputera).


12. Wszelkie uszkodzenia lub nieprawidłowości w pracy komputera należy natychmiast zgłaszać bibliotekarzowi.


13. Nie stosowanie się do w/w punktów regulaminu spowoduje zakaz korzystania ze stanowiska komputerowego na okres wskazany przez nauczyciela bibliotekarza (najczęściej do końca roku szkolnego).


14. Za wszelkie mechaniczne uszkodzenia sprzętu komputerowego i oprogramowania odpowiada (finansowo) użytkownik. Jeśli jest niepełnoletni, wówczas odpowiedzialność ponoszą rodzice.
Regulamin wypożyczania podręczników dla uczniów 
Szkoły Podstawowej nr 2 im. Powstańców Śląskich w Ligocie
w roku szkolnym 2019/2020

    

1.  Podręczniki do edukacji wczesnoszkolnej i języka angielskiego dla klas 1 - 3 oraz podręczniki do poszczególnych przedmiotów (z wyjątkiem religii) dla klas 4-8 Szkoły Podstawowej nr 2 w Ligocie są własnością placówki.

2. Szkoła nieodpłatnie wypożycza uczniom podręczniki mające postać papierową.

3. Uczniowie zobowiązani są do dbałości o podręczniki (oprawienie, niepisanie wewnątrz, niezaginanie rogów itp.)

4.  W przypadku, gdy uczeń odchodzi ze szkoły w trakcie trwania roku szkolnego, zobowiązany jest do oddania do biblioteki szkolnej wszystkich wypożyczonych podręczników.

5.  Zasady wypożyczania podręczników do  edukacji wczesnoszkolnej oraz języka angielskiego uczniom klas 1-3:

1) Pierwsza część podręcznika do edukacji wczesnoszkolnej zostaje  wypożyczona uczniom na początku września. O kolejnych wypożyczeniach i oddaniu użytkowanych wcześniej podręczników decyduje wychowawca klasy.

2) Podręczniki do języka angielskiego dla klas 1 - 3 zostają wypożyczone uczniom na cały rok szkolny początkiem września.

3) Wychowawcy wpisują na listach klas numer podręcznika wręczonego dziecku, a rodzice lub opiekunowie prawni pisemnie potwierdzają ten przydział i odbiór podręcznika.

4) Składając podpis rodzic lub opiekun prawny potwierdza, że uznaje podręcznik za zdatny do użytku oraz zobowiązuje się do ponoszenia odpowiedzialności za przestrzeganie zasad korzystania z podręczników przez dziecko.

5)  Wychowawcy zbierają oddawane podręczniki i potwierdzają pisemnie na listach ich odbiór oraz sprawdzają stan podręczników i nanoszą uwagi odnośnie ewentualnych zniszczeń.

 

6.   Zasady wypożyczania podręczników dla klas 4 - 8:

1) Każdy uczeń klas 4 - 8 wypożycza z biblioteki komplet podręczników przygotowanych przez nauczyciela bibliotekarza i podpisuje się na liście przy numerze swojego kompletu.

2)  Uczniowie klas 4, 5, 7 i 8 wraz z podręcznikami otrzymują listę z ich tytułami i numerami. W terminie do 7 dni uczniowie tych klas zobowiązani są do wypełnienia rubryki dotyczącej stanu podręczników w momencie wypożyczenia (w celu dokonania porównania końcem roku) oraz do zwrotu list do biblioteki. Uczniowie tych klas otrzymują kserokopie swoich list podręczników.

3)   Rodzice lub opiekunowie prawni uczniów również potwierdzają pisemnie odbiór kompletu podręczników.

4) Składając podpis rodzic lub opiekun prawny potwierdza, że uznaje podręczniki za zdatne do użytku oraz zobowiązuje się do ponoszenia odpowiedzialności za przestrzeganie zasad korzystania z podręczników przez dziecko (z pominięciem uszkodzeń stwierdzonych wcześniej i zanotowanych przez ucznia przy numerze danego podręcznika).

5) W terminie wyznaczonym przez nauczyciela bibliotekarza uczniowie klas 4 - 8 zwracają do biblioteki swoje komplety. Bibliotekarz potwierdza pisemnie na listach ich odbiór oraz sprawdza stan podręczników i nanosi uwagi odnośnie ewentualnych zniszczeń.


 7.  Uczniowie, którzy wypożyczyli nowe podręczniki (klasy 3 i 6), ponoszą pełną odpowiedzialność za wszelkie uszkodzenia stwierdzone przy ich zwrocie.

 8.  W przypadku zgubienia lub uszkodzenia uniemożliwiającego dalsze użytkowanie podręcznika, dyrektor szkoły może pociągnąć rodziców lub opiekunów prawnych ucznia do odpowiedzialności finansowej*.

* Zwrot kosztu zakupu podręcznika lub materiału edukacyjnego zakupionego przez szkołę ze środków dotacji celowej stanowi dochód szkoły/jednostki samorządu terytorialnego. Zwrot kosztów zakupu podręcznika rodzice powinni przekazać na rachunek bankowy szkoły/jednostki samorządu terytorialnego.